Uhorská Ves - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - VZN O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce č. 2/2023

VZN O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce č. 2/2023 1

Občanov obce chceme informovať o spôsobe zberu komunálneho odpadu a množstve a objeme zberných nádob, ktoré upravuje toto nariadenie.

Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov

Na území obce je zavedený nasledovný systém zberu komunálnych odpadov:

a) Kontajnerový a do zberných nádob,

b) Intervalový zber, to znamená, že obec týmto VZN určí interval zberu zmesového komunálneho odpadu a niektorých zložiek triedeného odpadu

c) kalendárový zber, to znamená, že obec vopred vyhlási zber niektorých zložiek triedeného odpadu a oddeleného zberu odpadu a určí deň v týždni, v ktorom sa uskutoční zber predmetnej zložky komunálneho odpadu

 1. Obec určuje pre zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu jednotný typ zbernýchnádobo objeme:
  •  
  • , pri ktorých náklady na vývoz a manipuláciu sú súčasťou miestneho poplatku,  je určený na počet osôb, pričom:
  • aa) 1- 4 osoby v dome, resp. v byte majú nárok na 1 zbernú nádobu o objeme 110 l alebo 120 l,
  • ab) 5 - 8 osôb v dome, resp. v byte môže mať ďalšiu zbernú nádobu o objeme 110 l alebo 120 l, resp. len 1 nádobu o objeme 240 l,
  • ac) 8 a viac osôb v dome môže mať ďalšiu zbernú nádobu o objeme 110 l alebo 120 l, ad) pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu je minimálny počet nádob 1 ks.
 •  
Dátum vloženia: 16. 1. 2024 8:41
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 1. 2024 8:46