Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Oznámenie o začatí konania vyvesené 25.10.2016 - zvesené 9.11.2016. Oznámenie o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín ( parcela č. KN C 261/7 k.ú. Uhorská Ves)
Príloha dokumenty: