Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

R O Z H O D N U T I E
-Verejná vyhláška –
Obec Liptovský Ján ako príslušný stavebný úrad podľa s §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a §5 písm. a)bod 1 zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie ,stavebný poriadok a bývanie , príslušný stavebný úrad podľa určenia v zmysle §119 ost.1 zákona č. 50/1976 zb . o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z.n.z. Okresným úradom Žilina , odborom výstavby a bytovej politiky ,oddelením štátnej stavebnej správy zo dňa 13.11.2017 pod č. OVBP2-2017/0444485/KLI-usu prerokoval žiadosť podľa §35 až 38 stavebného zákona vo veci návrhu stavebníka Slovak Telekom ,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava , IČO 35 763 469 v splnomocnenom zastúpení spoločnosťou MAVIX s.r.o. , Račianska 66, 831 02 Bratislava , IČO 35 740 264 na územné rozhodnutie o umiestnení stavby „FTTH-LM-LIHR-03-Uhorská Ves “po preskúmaní žiadosti podľa §39 a 39a stavebného zákona a §4 vyhl.č. 453/2003 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva
rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „FTTH_LM_LIHR_03_Uhorská Ves „stavebníka Slovak Telekomu ,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava , IČO 35 763 469.

Príloha dokumenty: