Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Na uvedenom linku je zverejnený zámer na ťažbu štrku v katastri obci Liptovský Ján. Svoje pripomienky posielajte na uvedenú adresu. Ak ste v uvedenej lokalite videli chránené rastliny alebo živočíchy je veľmi dôležité aby ste to uviedli vo svojich pripomienkach.
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/tazba-strkopieskov-liptovsky-jan

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 odseku 3 na adresu:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Povoľujúci orgán Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica
Obecný úrad Liptovský Ján, Ulica Jána Kalinčiaka 39/3, 032 03 Liptovský Ján