Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Strategický dokument bude dopravno - plánovacím dokumentom , ktorý bude slúžiť ako Plán udržateľnej mobility s prvkami územného generelu dopravy regionálnej úrovne. Cieľom je pripraviť dopravné riešenie, ktoré bude rešpektovať výsledky situačnej analýzy a špecifiká dotknutého územia.

správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ je zverejnená na internetovej stránke :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja...