Uhorská Ves - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Ing Marta Gutraiová

vo funkcii hlavného kontrolóra od 1.12.2011

 • Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
 • Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
  • poslanca,
  • starostu,
  • člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
  • iného zamestnanca obce,
  • podľa osobitného zákona.
 • Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
 • Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
 • Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.
 • Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
 • Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak
  • opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
  • hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,
  • uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.
 • Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Rozsah kontrolnej činnosti •Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
 • Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha
  • obecný úrad,
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
  • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť,
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci.
 • Úlohy hlavného kontrolóra
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, c) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
  • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
  • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
 • Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.
 • Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Dokumenty

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za II. polrok 2023

Správa o kontrolnej činnosti za II polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 339,81 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 31. 1. 2024

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za rok 2023

03 Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,49 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 31. 1. 2024

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Uhorská Ves na rok 2024 a r. 2025-2026

Stanovisko k rozpočtu 2024_hlav_kontrolor.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,96 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 23. 11. 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Uhorská Ves na I. polrok 2024

01 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024-Uhorská Ves.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,11 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 30. 10. 2023

Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce Uhorská Ves na II. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,99 kB
Stiahnuté: 81×
Vložené: 30. 8. 2023

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Uhorská Ves za I. polrok 2023

04 Správa o kontrolnej činnosti za I polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,33 kB
Stiahnuté: 74×
Vložené: 30. 8. 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Uhorská Ves na II. polrok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Uhorská Ves na II. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,5 kB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 21. 6. 2022

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za II. polrok 2021

sprava_o_kontrolnej_cinnosti_za_ii_polrok_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 528,43 kB
Stiahnuté: 110×
Vložené: 1. 1. 2021

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za rok 2021

sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hk_za_rok_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,55 kB
Stiahnuté: 141×
Vložené: 1. 1. 2021

stanovisko

stanovisko_k_rozpoctu_2022_hlav_kontrolor.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 327,55 kB
Stiahnuté: 142×
Vložené: 11. 4. 2022

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Uhorská Ves za rok 2020

stanovisko_hk_obce_uhorska_ves_k_zu_2020_0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 384,39 kB
Stiahnuté: 114×
Vložené: 1. 1. 2020

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Uhorská Ves na I. polrok 2021

01_plan_kontrolnej_cinnosti_na_i._polrok_2021_-_uv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,53 kB
Stiahnuté: 152×
Vložené: 1. 1. 2021

návrh plánu

plan_kontrolnej_cinnosti_na_ii._polrok_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,38 kB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 11. 4. 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Uhorská Ves na I. polrok 2020

plan_kontrolnej_cinnosti_na_i._polrok_2020_-_uv.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 48,13 kB
Stiahnuté: 114×
Vložené: 1. 1. 2020

oznámenie

oznamenie_zamestancom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 392,19 kB
Stiahnuté: 151×
Vložené: 11. 4. 2022

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za rok 2018

sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hk_za_rok_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,92 kB
Stiahnuté: 117×
Vložené: 1. 1. 2018

plán práce hlavnej kontrolórky obce Uhorská Ves na I. polrok 2019.

plan_prace_hk_uhorska_ves_na_i._polrok_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,65 kB
Stiahnuté: 143×
Vložené: 1. 1. 2019

Odborné stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu Obce Uhorská Ves na rok 2019

stanovisko_k_rozpoctu_2019_hlav_kontrolor.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,28 kB
Stiahnuté: 128×
Vložené: 1. 1. 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018

plan_prace_hk_uhorska_ves_na_ii._polrok_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,8 kB
Stiahnuté: 115×
Vložené: 1. 1. 2018

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za rok 2017

sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hk_za_rok_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,4 kB
Stiahnuté: 127×
Vložené: 1. 1. 2017

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za II. polrok 2017

sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontrolora_obce_uhorska_ves_za_ii._polrok_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 534,5 kB
Stiahnuté: 109×
Vložené: 1. 1. 2017

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za I. polrok 2017

sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontrolora_obce_uhorska_ves_za_i._polrok_2017_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,4 kB
Stiahnuté: 117×
Vložené: 1. 1. 2017

Stanovisko HK k rozpočtu na rok 2017

stanovisko_k_rozpoctu_2017_007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,51 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 1. 1. 2017

Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2016

zu_2016_stanovisko_kontrolora_0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,23 kB
Stiahnuté: 106×
Vložené: 1. 1. 2016

Plán kontrolnej činnosti HK Obce Uhorská Ves na 2. Polrok 2017

plan_prace_hk_uhorska_ves_na_ii._polrok_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,96 kB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 1. 1. 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017

plan_prace_hk_uhorska_ves_na_i._polrok_2017_0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,31 kB
Stiahnuté: 145×
Vložené: 1. 1. 2017

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za I. polrok 2016

sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontrolora_obce_uhorska_ves_za_i._polrok_2016_0_0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,99 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 1. 1. 2016

Správa pre zasadnutie Obecného zastupiteľstva

stanovisko_k_rozpoctu_2017_hlav_kontrolor_0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,6 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 11. 4. 2022

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za II. polrok 2013.

hk_za_ii_polrok_2013_2__0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,81 kB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 1. 1. 2013

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za rok 2013.

hk_za_rok_2013_0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,55 kB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 1. 1. 2013