Uhorská Ves - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Výzva na kosenie pozemkov

Výzva na kosenie pozemkov 1

Výzva na kosenie pozemkov

Je kosenie trávy povinné?

Veľkým rizikom zaburinenia pozemkov je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré najmä našim najmenším a starším občanom spôsobujú veľké zdravotné riziká.

Vážení majitelia zaburinených, nepokosených pozemkov, obyvatelia!

Vzhľadom na pozemky, kde burina dorastá do značných výšok, semenia sa na nej rastliny, ktorých výtrusy a semená sa šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky,

Obec Uhorská Ves           

 v y z ý v a  občanov na starostlivosť o svoje nehnuteľnosti, v tomto prípade na vykosenie zaburinených pozemkov.

Aby sa zabránilo tomuto nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov/ užívateľov pozemkov na realizáciu opatrení proti šíreniu burín, príp. inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím ( najmenej 2x do roka v termínoch apríl – september), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov a zmiernia sa nežiadúce účinky pre alergikov.

Zákon č. 220/2004 Z.z  o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ukladá povinnosť predchádzať výskytu burín na pozemkoch.

Na tie pozemky, ktoré sú zaburinené a nebudú udržiavané, môže byť podaný na príslušný Okresný úrad Liptovský Mikuláš na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov. 

Za nesplnených zákonných povinnosti môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 333 eur a pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta až do výšky 166 – 33000 eur za jeden ha pozemku.

Z vlastníctva nevyplývajú len oprávnenie, ale taktiež povinnosť – tento záver má svoj ústavnoprávny základ v č. 20 Ústavy SR, podľa ktorého vlastníctvo zaväzuje.

Preto ak vlastníte pozemok, ktorý je zarastený trávou burinového charakteru, neminie Vás povinnosť tento pozemok pokosiť, bez ohľadu na to, či ho využívate alebo nie. 

Dátum vloženia: 13. 5. 2024 12:44
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 5. 2024 12:49