Uhorská Ves - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ROK 2023

PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ  NA ROK 2023 1

PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ROK 2023

PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ROK 2023

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2023 je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31.januára 2023.

Kto musí podať priznanie

Daňové priznanie sa podáva ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum povolenia vkladu katastrom nehnuteľností.

Daňové priznanie musia podať fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2022:

• nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2023 sú zapísaní v katastri nehnuteľností,

 • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2023 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,

 • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane

   (napríklad sa   zmenila výmera pozemkov, zmenil sa druh pozemkov, bolo vydané stavebné

   povolenie na stavbu, bolo vydané kolaudačné povolenie na stavbu).

 Daňová povinnosť vzniká na základe

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo   

   darovacej zmluvy,

 • nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti,

 • nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo na základe

  schválenia príklepu súdom,

 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

 • vydania právoplatného stavebného povolenia,

 • na základe právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením,

 • dodatočného povolenia stavby,

 • právoplatného kolaudačného rozhodnutia,

 • ukončenia výstavby drobnej stavby; oznámením ukončenia drobnej stavby,

• povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania stavby alebo bytu,

 • zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala,

 • podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,

 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri   

   nehnuteľností,

 • zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,

• zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely.

 Daňová povinnosť zaniká napríklad na základe

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe predajnej,

   darovacej zmluvy,

 . vydraženia nehnuteľnosti,

 . zrušenia bezpodielového vlastníctva manželov,

 • zmeny výmery nehnuteľnosti,

 • povolenia zmeny užívania stavby, bytu alebo časti bytu,

• zrušenia nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,

• zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností,

• zbúrania alebo odstránenia stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným

   výmazom stavby z listu vlastníctva.

Ak vklad kataster nehnuteľností povolil do 1. januára 2023 daňové priznanie podávajú vlastníci na rok 2023 najneskôr do 31.januára 2023. Ak bol vklad povolený po uvedenom dátume, daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva až v roku 2024.

 Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie daňovej povinnosti.

 To neplatí pre prípady, ak nehnuteľnosť nadobudli daňovníci dedičským konaním, v tom prípade priznanie k dani z nehnuteľnosti mali podať do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania.

 Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Priznanie podáva aj ten, kto v predchádzajúcom roku menil účel využitia stavby. Napríklad ak niekto zmenil nebytový priestor na byt alebo naopak a to aj keď sa vlastník nezmenil. Tiež aj v prípade, že začal užívať pozemok na základe zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom, v takom prípade totiž bude platiť daň v tomto roku už nájomca. Ďalej aj ak na liste vlastníctva došlo k zmene druhu pôdy, napríklad orná pôda sa zmenila na trvalý trávny porast alebo na záhradu, či zastavanú plochu, keďže sa už na príslušnú výmeru bude vzťahovať iná sadzba dane. Priznanie sa podáva po právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu, kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Pokiaľ niekto vlani dostal právoplatné stavebné povolenie na prístavbu, na rekonštrukciu stavby, priznanie podáva až po právoplatnom skolaudovaní stavby. Ak sa tak stalo vlani, priznanie podáva do konca januára, keďže plocha sa tým pádom zväčší a mení sa základ dane alebo podlažnosť stavby.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká.

 Nehnuteľnosť v spoluvlastníctve

 

 Ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci, každý z nich je daňovníkom podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa však dohodnú, môže to urobiť jeden z nich. Treba to však vyznačiť v daňovom priznaní. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. Daňové priznanie ale nepodávajú obaja ale len jeden z nich.

Typy daňového priznania

V roku 2023 sa podáva k dani z nehnuteľností:

Priznanie: Označí daňovník, ktorý podáva správcovi dane v obci priznanie prvýkrát.

Čiastkové priznanie: Označí daňovník, ktorý už podal priznanie k dani v predchádzajúcom období a

   vznikla mu nová daňová povinnosť k dani (nadobudnutím novej nehnuteľnosti kúpou, darovaním,

   dedením, darovaním, dražbou) alebo nastala nová skutočnosť, ktorá má vplyv na vyrubenie dane  

   (vydanie právoplatného stavebné rozhodnutie, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu užívania

   stavby, bytu, zmena výmery pozemku, stavby...).

 • Dodatočné priznanie: Podáva sa, ak daňovník zistí, že v priznaní neuviedol správne údaje a to

najneskôr do 4 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností).

Opravné priznanie: Označí daňovník, ktorý opravuje priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie.

 

Tlačivá daňových priznaní

 

Tlačivá aktuálnych priznaní sú zverejnené na webovej stránke ministerstva financií, ale k dispozícii sú aj na obecnom úrade. Ide o tie isté tlačivá, na ktorých sa podávali priznania aj v minulom roku. Určené sú pre fyzické aj právnické osoby a sú spoločné pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje.

 

Ako vyplniť priznanie

 

Tlačivo je určené pre viac druhov daní. Daňovník vyplní len úvod a konkrétny oddiel. Daň nevypočítava. Urobí to obec.

 

I. oddiel

Údaje o daňovníkovi (napríklad meno, priezvisko, rodné číslo, IČO, adresa, ...). Tu daňovník vyznačí, či je fyzickou alebo právnickou osobou, keďže už neexistuje osobitné tlačivo pre firmy.

 

II. oddiel

Daň z pozemkov (údaje o daňovníkovi, informácie o pozemku - napríklad katastrálne územie, číslo parcely, výmera pozemku, druh pozemku, právny vzťah k pozemku, spoluvlastníctvo, počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti atď.).

 

III. oddiel

Daň zo stavieb – stavba slúžiaca na jeden účel, stavba slúžiaca na viaceré účely (údaje o daňovníkovi, informácie o stavbe - napríklad katastrálne územie, číslo parcely, výmera zastavanej plochy stavby, druh stavby, právny vzťah k stavbe, spoluvlastníctvo, počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti.

 

Čo treba priložiť k tlačivu

 Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je možné poslať poštou alebo lebo ho daňovník podá osobne v podateľni obecného úradu. Ak podáva priznanie k dani z nehnuteľností poštou, mal by uviesť aj ďalší kontakt, napríklad adresu elektronickej pošty alebo telefónny kontakt a priložiť uvedené prílohy v obyčajnej neoverenej fotokópii. Daňové priznanie je možné podať aj elektronicky do elektronickej schránky obce, prostredníctvom portálu www.slovensko.sk a to s použitím občianskeho preukazu s elektronickým čipom a definovaným bezpečnostným osobným kódom. Najčastejšie chyby, ktorých sa daňovníci dopúšťajú je, že chýba podpis daňovníka, neboli vyplnené priľahlé pozemky či nehnuteľnosti pri právnických osobách boli nesprávne zaradené. Najčastejšími prílohami k daňovému priznaniu z nehnuteľností sú rozhodnutie katastra o povolení vkladu, zmluvy o prevode nehnuteľností, osvedčenia o dedičstve, kolaudačné rozhodnutie, darovacie zmluvy alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti.

• Pri predaji nehnuteľnosti treba predložiť rozhodnutie vydané katastrom, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

• Pri kúpe nehnuteľnosti daňovník predloží rozhodnutie katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

• V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.

• Pri zdedenej nehnuteľnosti treba právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve.

  Na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri

  nadobudnutí nehnuteľností dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom

  mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe

  právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

• Ak získate nehnuteľnosť darovaním, musíte predložiť rozhodnutie katastra, ktorým povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

• Pri stavebnom pozemku sa predloží právoplatné stavebné povolenie.

• Pri kolaudácii stavby treba právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán - prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby.

• Pri zrealizovanej drobnej stavbe treba Oznámenie k Ohláseniu drobnej stavby

• Odstránenú stavbu treba doložiť právoplatným búracím povolením.

• Pri zmene užívania stavby sa predloží doklad o zmene užívania stavby.

• Ak sa zmení charakter pozemku, daňovník musí predložiť výpis z listu vlastníctva

. Pri dražbe je potrebné osvedčenie o priebehu dražby

 

 

Zároveň oznamujeme občanom (študentom ubytovaným mimo miesta trvalého pobytu, pracujúcim a prechodne ubytovaným mimo obce), ktorí majú nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu, aby podali žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku spolu s dokladom preukazujúcim tento nárok do 31.01.2023.

Po tomto termíne nebudú úľavy poskytnuté.

 

Obec Uhorská Ves neposkytuje zľavy na dani z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad občanom ŤZP, ani seniorom, zľavy nie sú schválené v platnom VZN 1/2022 obce

/VZN zverejnené na web stránke/.

priznanie (1023.35 kB)

Prílohy

priznanie k dani_2023.pdf

priznanie k dani_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1023,35 kB

priznanie k dani_2023.pdf

priznanie k dani_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1023,35 kB
Dátum vloženia: 12. 1. 2023 13:37
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 1. 2023 13:42