Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Obec Uhorská Ves, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce vydáva súhlas na výrub drevín.

Príloha dokumenty: