Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

COVID-19 nariadenia vlády:
na obecný úrad vstupujte s certifikátom alebo výnimkou
Od 27. januára sa podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 14/2021 v období do budovy obecného úradu
ZAKAZUJE VSTUPOVAŤ
pokiaľ sa nepreukážete nasledovným:
- potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu vykonaného v období od 18. 01. 2021
- doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako tri mesiace
- doklad o diagnostikovanom ochorení COVID-19 v období od 02. 11. 2020 do 17. 01. 2021
- doklad o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19
Na zákaz vstupu sa vzťahujú aj ďalšie výnimky.
Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať príslušný doklad, ktorý preukazuje, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu a je oprávnený do tohto dokladu nahliadnuť.
Výnimky zo zákazu vstupu do budovy OÚ
Zákaz vstupu do budovy obecného úradu sa v období od 27. 01. do 02. 02. 2021 vrátane nevzťahuje na:
- príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
- osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára 2021,
- osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
- osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021,
- osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
- osoby nad 65 rokov veku,
- dieťa do desiatich rokov veku,
- osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
- osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
- osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
- osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
- onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby,
rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
- osobu, ktorá bola počas dní 18. januára 2021 až 26. januára 2021 v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
- vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov ,zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
- vstup osoby do lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti,
- vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným,
- vstup do zariadenia za účelom vykonania RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
- vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19,
- vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej osoby,
- vstup do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, pokiaľ osobitný predpis2 ) 3 neustanovuje inak,
- vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do základnej školy,
- vstup dieťaťa a žiaka do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
- vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy,
- vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín od vstupu,
- osobu dostavujúcu sa na orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní,
- osobu dostavujúcu sa na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.