Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

V súlade s paragrafom 13.ods. 4. písmena a/ Zákona číslo 369/2004 Z b .o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a paragrafu 6 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Uhorskej Vsi zvolávam 34. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutoční v pondelok 3. septembra 2018 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu.