Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku MO 2340-2 , Uhorská Ves
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia §4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 7 citovaného zákona a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, po dohode s OR PZ SR, ODI v Liptovskom Mikuláši, a po preskúmaní žiadosti SC ŽSK závod Liptov, Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, doručenej dňa 24.06.2021, na vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku mosta MO 2340-2 na ceste č. III/2340, v y d á v a

p o v o l e n i e
na čiastočnu uzávierku mosta MO 2340-2 na ceste č. III/2340

čiastočna uzávierka : most MO 2340-2 na ceste č. III/2340, na základe podrobnej diagnostiky
s prepočtom zaťažiteľnosti č. 064/2020 (č. zákazky 20060112000)
spracovateľ diagnostiky: INSET, s. r. o., Bytčická 72, 010 01 Žilina
objednávateľ diagnostiky: SC ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
žiadateľ č. uzávierky: SC ŽSK závod Liptov, Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
dôvod uzávierky: veľmi zlý (stav nosnej konštrukcie stupeň VI) technický stav mostného objektu
MO 2340-2 v k. ú. Uhorská Ves
termín : do doby rekonštrukcie (opravy ) mostného objektu
dĺžka uzávierky: cca 250m

P o d m i e n k y :

1. V plnom rozsahu dodržať podmienky dané stanoviskom ODI ORPZ LM č. ORPZ-LM-ODI-69-055/2021 zo dňa 23.06.2021.
2. Žiadateľ zabezpečí, že pracovný úsek cesty bude vyznačený prenosným dopravným značením v zmysle projektovej dokumentácie odsúhlasenej OR PZ SR ODI Liptovský Mikuláš.
3. Vyobrazenie a rozmery dopravných značiek budú v zmysle STN 018 020 a jej zmien a Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Začiatok a ukončenie prác žiadame oznámiť zástupcovi ODI ORPZ
5. Práce s označovaním pracovného miesta sa vykonajú, ak je to možné, v čase malej intenzity cestnej premávky (mimo dopravnej špičky).
6. Trvalé dopravné značenie, ktoré bude v rozpore s prenosným ZDZ bude počas prác prekryté.
7. Osoba, ktorá vykonáva prácu na ceste, musí byť zreteľne označená v súlade s § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. V prípade nedodržania podmienok v zmysle tohto rozhodnutia, budú voči žiadateľovi vyvodené dôsledky v zmysle ustanovenia v zmysle §22a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
9. ODI ORPZ v LM si vyhradzuje právo v prípade potreby doplniť dočasné dopravné značenie v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
10. ODI ORPZ v LM si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo verejný záujem.

Toto povolenie je súčasne určením dopravného značenia podľa projektu vypracovaného Ing. Martinom Uličným , zákazka č. 47/21 s dátumom 06/2021, odsúhlaseného ODI ORPZ L. Mikuláš.

Za priebeh a dodržanie podmienok v povolení zodpovedá :
Za žiadateľa:
p. Zdeno Vrbičan,

Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť stanovené podmienky, ak si to vyžiada verejný záujem.
Toto povolenie nenahrádza povolenie v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/, prípadne povolenia podľa iných právnych predpisov.

P o u č e n i e :

Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov sa na rozhodovanie o uzávierkach a obchádzkach nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
V súlade s § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadateľ oslobodený od správnych poplatkov.