Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Dňa 15.4. bol obci Uhorská Ves z Ministerstva ŽP SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie doručený rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti "Ťažba štrkopieskov Liptovský Ján" navrhovateľa " Slovenské štrkopiesky s.r.o. Tatranská č.18, 059 91 Veľký Slavkov" IČO: 36512907
Do rozsahu hodnotenia je možné nahliadnuť na obecnom úrade Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, text je zverejnený na internetovej stránke:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/tazba-strkopieskov-liptovsky-jan
verejnosť môže predložiť pripomienky k rozsahu navrhovanej činnosti ministerstvu ŽP SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie. Námestie Ľ.Štúra č.1, 812 35 Bratislava do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia

vyvesené:18.4.2019
zvesené:6.5.2019

Príloha dokumenty: