Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Verejná vyhláška vyvesené 26.10.2016 - zvesené 10.11.2016. Oznámenie o začatí stavebného konania podľa §61 ods.4 zákona č.50/1976 Zb.v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania.Stavba"9313 - Uhorská Ves-Pri Váhu, zahustenie trafostanice".
Príloha dokumenty: