Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Obec Uhorská Ves, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“)
v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm.
d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
na základe doručenej žiadosti podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie konania
vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona 2ks jaseň, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 228/1, 228/2 v k. ú. Uhorská Ves

Príloha dokumenty: