Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“
Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 1 zákona predmetom povinného hodnotenia podľa zákona.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.
Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“ je zverejnené aj na internetovej stránke

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-...